Kvalitet og sertifiseringer

For Relekta-Gruppen betyr kvalitet at alle kunder får personlig oppfølging av kvalifiserte medarbeidere, rask levering, og mer enn den service som til enhver tid er forventet. Eller som beskrevet i våre overordnede mål; ” vi skal være kundens førstevalg gjennom kvalitet, kompetanse og personlig service”. Relekta-Gruppen mener at tilbakemelding fra kunder satt i system er en forutsetning for å opprettholde en godt markedstilpasset bedrift. Dette ivaretas bl.a gjennom årlig kundetilfredshetsundersøkelse, tilbakemeldingskort som sendes med hver leveranse og generelt god kjennskap til kunders behov og ønsker gjennom at oppsøkende salg er valgt som strategisk salgsform.

Relekta-Gruppen er sertifisert av Det Norske Veritas iht standardene ISO 9001, ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001 og MQA-01, og vil kontinuerlig vurdere nye standarder som ytterligere kan høyne kvaliteten på bedriften til gode for kunder, medarbeidere og andre interessenter.

Relekta-Gruppen fokuserer på å kontinuerlig forbedre alle rutiner og prosesser, samt kvalitetssystemet sin funksjonalitet og tilgjengelighet. Relekta-Gruppen skal til enhver tid ha hensiktsmessige forbedringsmål for sentrale områder i kjernevirksomheten, og i henhold til krav i standardene, som evalueres fortløpende. Relekta-Gruppen arbeider også etter EFQM-modellen og gjennomfører årlig internundersøkelse basert på denne.

Relekta-Gruppen skal være i forkant med ny teknologi i driftssammenheng og tilrettelegge for kontinuerlig personlig kompetansehevning. Relekta-Gruppen velger de beste kvalitetsleverandører med en produktutvikling som skal ligge foran markedets stadig høyere krav.

EFQM-modellen

Relekta-Gruppen gjennomfører internundersøkelser basert på EFQM-modellen. EFQM-modellen ble utviklet i samarbeid mellom toppledere i flere store europeiske bedrifter for å øke europeiske bedrifter sin konkurransekraft. Modellen er delt inn i ni fokusområder, og bedriftens medarbeidere evaluerer bedriften i de ni områdene iht. standard evalueringsskjema og anbefalt praksis. Resultater fra evalueringen brukes som underlag for å sette forbedringsmål. Mange bruker også modellen i forbindelse med balansert målstyring.

Sertifiseringer

ISO 9001 - Kvalitet
Relekta-Gruppen ble sertifisert av Det Norske Veritas i henhold til ISO 9001 standarden 05.02.1996. Dette kom som en naturlig følge av arbeidet med kvalitetssikring gjennom flere år. Sertifiseringen har bidratt til en positiv utvikling organisasjonsmessig og resultatsmessig gjennom sine krav bl.a. til forbedring og kundefokus.
Sertifikatet

MQA-01 - Salg og markedsføring
Relekta-Gruppen ble som første bedrift i Norge og Sverige sertifisert av Det Norske Veritas i henhold til MQA-01 standarden 12.06.2000. MQA-01 standarden er bygd opp som en naturlig utvidelse av 9001-standarden. Arbeidet med standarden har gitt oss flere positive endringer og forbedret praksis innenfor salg, markedsføring og etikk. Revidert utgave av standarden har nå også krav til økonomisk resultat.
Sertifikatet

ISO 14001 - Miljø
Relekta-Gruppen ble som første handelsbedrift i Norge sertifisert av Det Norske Veritas i henhold til ISO 14001 den 02.01.2001. Målet med sertifiseringen var å sette ytre miljø på agendaen, vise at vi tar miljø på alvor, og være et forbilde for bedrifter i vår bransje.
Sertifikatet

EMAS
For å ytterligere øke vårt fokus på miljø har Relekta-Gruppen nå blitt sertifisert av Det Norske Veritas i henhold til EMAS. Dette vil gjøre oss enda mer miljøbevisste, samt tilgjengeliggjøre informasjon til interessenter og andre gjennom vår årlige miljørapport.
Sertifikatet

OHSAS 18001 - Helse og sikkerhet
Relekta-Gruppen ble som første norske handelsbedrift sertifisert av Det Norske Veritas iht OHSAS 18001 den 17.08.2005. Standarden setter fokus på, og stiller krav innen, helse og sikkerhet, med andre ord det indre miljø i bedriften. Standarden ivaretar, og utfyller ytterligere, alle krav i Internkontrollforskriften, samt har fokus på og krav til bl.a. risikoanalyse. OHSAS 18001 er bygd opp på samme måte som ISO 14001 og er på mange måter en naturlig forlengelse av denne.
Sertifikatet

Miljøfyrtårn
Krav til bedrifter som sertifiseres i henhold til Miljøfyrtårn ordningen er svært konkrete. Relekta-Gruppens erfaring i forbindelse med Miljøfyrtårn-sertifiseringen har vært svært positive, da det har medført økt miljøbevissthet blandt medarbeiderne, et bidrag til en ytterligere positiv miljøpåvirkning og økonomiske besparelser.
Sertifikatet

Copyright 2018
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS