Miljø

Relekta-Gruppen tar hensyn til natur og miljø og respekterer balansen mellom salg av industrielle forbruksprodukter og miljøet. Relekta-Gruppen er miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden.


Miljøtilpassede produkter

Relekta markedsfører mange miljøvennlige produkter deriblant Lanopro (lanolinbasert olje), næringsmiddelgodkjente fett og oljer og Relekta Mist rensesystem for bilens ventilasjonsanlegg og kupé. Et miljøtilpasset produkt må tilfredsstille ett eller flere av følgende kriterier:

  • Nedbrytbar i naturen
  • Næringsmiddelgodkjent
  • Løsemiddelfritt
  • Laget av vannbaserte kjemikalier


Miljøfyrtårn

Krav til bedrifter som sertifiseres i henhold til Miljøfyrtårn ordningen er svært konkrete. Relekta-Gruppens erfaring i forbindelse med Miljøfyrtårn-sertifiseringen har vært svært positive, da det har medført økt miljøbevissthet blandt medarbeiderne, et bidrag til en ytterligere positiv miljøpåvirkning og økonomiske besparelser. 
 

Renas

Alle produsenter og importører av elektriske og elektroniske produkter skal være medlem av et godkjent returselskap.Vi er medlem av Renas som er en ideell organisasjon som administrerer en landsdekkende innsamlings- og behandlingsordning for elektrisk og elektronisk avfall. Renas eies av Elektroforeningen (EFO) og Elektro og Energi - en bransjeforening i Norsk Industri (tidligere TBL-Elektro) med 50 % hver. Gjennom medlemskap i RENAS oppfyller produsenter og importører av EE-produkter kravene i EE-forskriften.

Trykk på logo for mer informasjon om Grønt Punkt


Grønt Punkt

Relekta Gruppen er medlem i ordningen til Grønt Punkt (tidligere Materialretur). Relekta Gruppen oppfordrer alle sine kunder og leverandører til å melde seg inn i ordningen, samt ha et bevisst forhold til kildesortering. 

Kort om Grønt Punkt

I 1994 kom emballasjedirektiv for EU. Da Norske myndigheter som følge av dette ville innføre avgift for emballasje i Norge klarte næringslivet å avverge dette men fikk til gjengjeld ansvar for å opprette en egen ordning for innsamling og gjenvinning av emballasje.

Materialretur ble opprettet med formål å sørge for at næringslivet deltar i finansieringen av sin egen ordning.

Alle bedrifter som faller inn under kategori "pakkere og fyllere", produsenter eller importører, og som bruker glassemballasje, bølgepapp, drikke- og emballasje-kartong, plastemballasje eller metallemballasje skal betale vederlag. Vederlag for emballasje skal kun betales en gang, dvs. at dersom vi som importør har betalt, belastes ikke forhandler.

Svanemerket

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, opprettet for å gi forbrukerne troverdig og helhetlig informasjon i kjøpsøyeblikket. For å kunne få Svanemerket, må hele produktets livssyklus være så miljøtilpasset som mulig, hele veien fra råvare – til produksjon – via bruk – til avfallshåndtering. Det er mange fasetter som må belyses – og dokumenteres – for å gi forbrukerne reell mulighet til å ta et informert valg: bærekraft/råvareutvinning, etikk, lokal forurensing, kjemikalier, helse, energiforbruk, klimagassutslipp, kvalitet, gjenvinnbarhet osv osv. Relekta AS har Svanemerket produkt og en del Svanelistede produkter. 

HMS - politikk

Relekta-Gruppen, med avdelingene Relekta og Norsk Industriolje, har som mål å drive på en ressurs-besparende måte med fokus på å kontinuerlig forbedre/påvirke positivt det indre og ytre miljø. Det indre miljø omfatter helse- og sikkerhetskrav i henhold til OHSAS 18001, Internkontroll forskriften og egne mål som er innarbeidet i bedriften. Det ytre miljø omfatter krav i ISO 14001. Som følge av HMS - arbeidet har vi spesielt fokus på å:

  • ivareta de helse-, miljø-, og sikkerhetsmessige forhold i henhold til myndighetenes lover og krav, og til beste for alle medarbeidere og interessenter.
  • ha tiltak for å ytterligere øke trivsel og gode arbeidsforhold ved bl.a.; årlige medarbeider- og oppfølgingssamtaler, klimaundersøkelse, personalgoder, tiltak for egenutvikling og en åpen dialogform.
  • søke størst mulig grad av engasjement og deltagelse fra medarbei-derne når det gjelder å oppfylle felles HMS-mål gjennom involvering.
  • redusere sykefravær gjennom god ergonomi, trivselstiltak, bonus-ordninger, fleksibilitet og andre tiltak.
  • være en skadefri bedrift gjennom aktivt å finne årsaker og mulige årsaker til ulykker og nesten ulykker, og oppfordre alle medarbeidere til å rapportere hendelser.
  • til enhver tid kjenne til våre produkters miljøbeskaffenhet for i så stor grad som mulig å bidra til å minimalisere enhver skade på menneske og miljø. (Jfr. Forurensningsloven § 7).
  • oppfordre våre kunder til reparasjon og kostnadseffektiv utnyttelse av eksisterende maskiner og utstyr ved kjøp av våre produkter.
  • informere og oppfordre kunder til miljømessig riktig håndtering og avhending av emballasje og restprodukter.
  • tilby alle kunder HMS - datablader, samt opplyse om tilgjengelighet via ECO - online.
  • velge miljøvennlige produkter der det er hensiktsmessig og vurdere leverandørenes miljøsatsing.
  • gjennomføre intern kildesortering.
  • ha hensiktsmessige og målbare HMS - mål. Kontinuerlig evaluere disse, samt informere og stimulere alle medarbeidere til å følge bedriftens HMS - politikk og HMS - mål.

Miljøvennlig avhending av produkter

Tomemballasje kan gjenbrukes eller gjenvinnes. Tomme spann kan for eksempel brukes som murebøtte, avfallsbøtte, moring for båtbøyer, til støping av funda-menter til terrasser osv. Produktrester og tom emballasje som ikke gjenbrukes bør leveres til nærmeste godkjente miljøstasjon eller avfallsplass. (Teknisk Etat i kommunen vil være behjelpelig med informasjon om mulige steder).
Klikk her for info fra Miljødirektoratet om retur av spillolje.

Copyright 2020
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS